പെരുന്നാള്‍ - ഉളുഹിയ്യത്ത്

1- ഉദുഹിയത്ത് അറുക്കുന്നയാള്‍ നഖവും മുടിയും നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കല്‍ ഹജ്ജും ഉംറയും നിര്‍വഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ബാധകമോ ?.

2- അറഫാ ദിനം - മാസപ്പിറവിയിലെ വ്യത്യാസം, അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും സമീപനവും.

3- പെരുന്നാൾ സുദിനം, സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില നിഷിദ്ധങ്ങൾ...

4- പെരുന്നാളിന് പരസ്പരം ആശംസ പറയൽ.

5- പെരുന്നാൾ , മര്യാദകളും നിയമങ്ങളും.

6- ഉദുഹിയത്തിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍ - ശൈഖ് ഇബ്നു ബാസ് (റഹിമഹുല്ല).

7- ഉളുഹിയത്ത് മൃഗത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകള്‍.

8- പെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് വന്നാല്‍ ?. ഒരു ലഘുപഠനം. 

9- ഉള്ഹിയ്യത്ത് അഥവാ ബലികർമ്മം - ലഘുലേഖ.